תחרות יום הניקיון הלאומי, 13 מרץ 2012
 

 
 
כרטיס לסרט לקבוצה המצטיינת

 

לכבוד יום ניקיון הניקיון הלאומי אנו מכריזים על הענקת פרס – כרטיס לסרט לקבוצה* המנצחת. 

 

לכבוד יום ניקיון הניקיון הלאומי אנו מכריזים על הענקת פרס –  כרטיס לסרט לקבוצה* המנצחת.

בפרס תזכה  הקבוצה שאספה את כמות האשפה הגדולה ביותר.

במקביל ישקלו גם קבוצות שתרמו לשיפור פני הסביבה באופנים אחרים כגון גינון, שיקום שכונות וכד'.

 

כיצד משתתפים?

 • השיפוט יסתמך על תיעוד מצולם שיעבירו אלינו המתמודדים.
  התמונות יכללו "לפני"  ו"אחרי"של המיקום/אתר/איזור המסויים אותו בחרה הקבוצה "לאמץ", תמונות של "תוך כדי" הפעילות (המבצע עצמו), וכן של כמות האשפה שנאספה בתום המבצע (שקיות, ערימות וכו,)

 • המתמודדים מתבקשים לשלוח אלינו בדוא"ל כמה שיותר תמונות ממבצע הניקיון אותו ערכו וכן תיאור קצר אך ממצה על המשתתפים ,אופן הפעילות ותוכנה.

 • כמו כן (ועדיף) ניתן להעלות את התמונות לדף ה- Facebook שלנו  ;

  נכנסים לדף של "CLEAN UP ISRAEL"
  עושים  LIKE
  מפרסNמים על הקיר" שלנו את התמונות שצולמו או מוסיפים אותן לאלבום "יום הניקיון הלאומי 2012
  "

 • גולשי Facebook יכולים להצביע עבור המשתתפים שפרסמו תמונה כאמור על ידי לחיצה על המילה אהבתי ("like") “

 • הקבוצה המנצחת תיקבע על סמך מספר ההצבעות הגבוה ביותר שיתקבל על ידי הגולשים ב- Facebook בשילוב חוות דעת של “CLEAN UP ISRAEL”  לגבי גודלו היחסי של המאמץ הניכר ותרומתו לשיפור פני האיזור הנבחר.

 • הנכם מוזמנים לדפדף באתר ובדף הפייסבוק שלנו לקבלת רעיונות לפעילות וכן לאופי התמונות הנדרשות מהמשתתפים להמחשת פעילותם ותרומתם באופן הברור ביותר.

 •  

* "קבוצה" = כיתה/מחלקה/כל קבוצת אנשים המונה עד 40 איש ופועלת כקבוצה למטרות פעילות ביום הניקיון הלאומי ומשתתפות בתחרות
 

הוראות כלליות ותקנון

מטרת התחרות היא לקדם את תוצאות יום הניקיון הלאומי ולעודד פעילות ביום זה.
הפרס יוענק במסגרת פעילויות ניקיון הנכללות ביום הנקיון הלאומי 2012 לקבוצה המונה עד 40 אנשים.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי המשתתפים בתחרות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתפים לבין “CLEAN UP ISRAEL” .התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.
יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו.
התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים לבין CLEAN UP ISRAEL, והשתתפות בתחרות מהווה ומבטאת הסכמה מלאה של המשתתפים לכל תנאי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי להשתתף בתחרות.
CLEAN UP ISRAEL” שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
CLEAN UP ISRAEL” שומרים לעצמם את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהמבצע, שלביו, תוכנו, מתכונתו, נהליו ותקופתו, על פי שיקול דעתם במקרים אשר יצדיקו עדכון מעין זה אם יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף במבצע או מ- “CLEAN UP ISRAEL” לערוך את אותו שלב או חלק במבצע. על ביטול או שינוי כאמור תינתן הודעה במסגרת דף הקבוצה ו/או בכל דרך אחרת אשר “CLEAN UP ISRAEL” ימצא לנכון מובהר בזאת כי לכל גולש מותר להשתתף במבצע ו/או להצביע בו באמצעות כרטיס אישי בפייסבוק.
תמונות שישלחו אלינו ע"י דוא"ל יועלו לדף ה- Facebook   שלנו וכן לאתרי “CLEAN UP ISRAEL”  ו- "CLEAN UP THE WORLD."
ל “CLEAN UP ISRAEL” שמור שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לפסול או למנוע השתתפות של משתתף כלשהו במבצע ו/או מלהצביע בו כאמור, בכל שלב שהוא משלבי המבצע המתוארים להלן, בנסיבות בהן יש ל – “CLEAN UP ISRAEL” חשד כי אותו גולש ו/או משתתף מצביע במבצע באמצעות יותר מכרטיס אישי אחד ב – Facebook, ו/או השתתף במשחק תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק ו /או חרג מתקנון התחרות בחוסר תום לב, ו/או שפעל באמצעים שאינם כשרים וראויים על מנת להגדיל את מספר ההצבעות עבורו, גם אם היה זוכה אף ללא המעשה הנ"ל.
לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן מבצע סביר ומקובל ו/או עם מהות המבצע ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי המבצע .הגולשים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד “CLEAN UP ISRAEL” כאמור.
התמונות עשויות להיות מסוקרות ומפורסמות, לרבות לצורך קידום המטרה של “CLEAN UP ISRAEL” ובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שם המשתתפים לרבות קטינים ו/או תמונותיהם וכן לסיקור זכייתם בתקשורת לרבות אינטרנט, רדיו, טלוויזיה ובעיתונות וכן לעשות שימוש בתמונות לפי שיקול דעתה, לרבות הצגתם בחוברות, מודעות, מאמרים או אתר האינטרנט של “CLEAN UP ISRAEL” ו/או הפצתם במסגרת כל כלי שיווקי אחר, ללא הגבלת זמן, לצרכי קידום ושיווק מטרת הארגון וללא תמורה או דרישת פרסום של שם הצלם. המפרסמים של התמונות אינם חייבים ליידע את הצלם על פרסום תמונתו ולא יהיו זקוקים לשם כך להרשאה מצד שלישי כלשהו.
למרות האמור, “CLEAN UP ISRAEL” תשתדל לתת קרדיט לצלם באמצעות אזכור שמו, ככל שהדבר יתאפשר.
המשתתפים פוטרים בזאת את “CLEAN UP ISRAEL” באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו ו/או ייגרמו כתוצאה מהשתתפות בתחרות וכן מזכייה בפרס ומימושו.
CLEAN UP ISRAEL” לא יישאו בכל אחריות לתוכן ו/או לצורה ו/או לדיוק ו/או לאמינות של התכנים המוצגים באתרFacebook,  והם אינם אחראים לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, לאומיים או בין-לאומיים,  זכויות קניין רוחני כלשהן, פגיעה במוניטין של אדם , סימני מסחר או סודות מסחריים, בקשר עם התכנים המוצגים באתר Facebook ו/או בקשר עם העלאת טיפים ו/או תמונות לאתר ה– Facebook  על ידי המשתתפים ו/או בקשר עם כל שימוש אחר שיעשו גולשים ו/או משתתפים במבצע. והאחריות כולה חלה על המשתתפים במבצע באופן בלעדי.
CLEAN UP ISRAEL” לא יישאו בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות אתר Facebook והם אינם מתחייבים כי השירותים הניתנים באתר, כולם או חלקם, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה לא מורשית למחשבי  “CLEAN UP ISRAEL” או מפני קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי תקשורת, אצל  “CLEAN UP ISRAEL” או אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמה. פעילות האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים ו-”CLEAN UP ISRAEL” אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.
CLEAN UP ISRAEL” ישמרו על פרטיות הגולשים ולא ימסרו פרטים מזהים אודות הגולשים למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, למעט פרטים ומידע פומבי שפורסם ע"י הגולש עצמו. סמכות שיפוט והדין החל על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית.
תנאים נוספים:
החלטת צוות השיפוט הינה סופית.
ההשתתפות בתחרות אסורה על צוות השיפוט.