Clean Up Israel  מארגנת, מקדמת ותומכת יוזמות מקומיות וכלל ארציות ובין לאומיות כאחד.

אנו עובדים עם בתי ספר ומוסדות חינוך, מועצות ורשויות אחרות, קבוצות וארגונים ציבוריים ופרטיים כדי להשיג, שיפור מעשי פשוט ובר קיימא בסביבה עירונית, אזורי שממה, חופים ונתיבי מים.

חלק מהפעילויות בהן תמכנו בשנים האחרונות כוללות מבצעי ניקיון בכל איזורי הארץ, ארועי חינוך למודעות סביבתית ומבצעי הגברת מודעות סביבתית כגון שיקום גינות קהילתיות ושיפור איכות הסביבה של שכונות מצוקה.

פרוייקט "אמץ שטח" המעודד קהילות המקומיות לקחת אחריות על סביבתן המיידית הוא דוגמא לפעילות מתמשכת של קהילות למען עצמן.

בתמיכתינו וקידום הרעיון בקרב האוכלוסיות השונות בארץ, הממגזרים שונים, ערבים, יהודים, צעירים ומבוגרים, חילוניים ודתיים אנו מקווים למצוא מכנה משותף של קיום ושיתוף פעולה בסביבה נקייה ומשותפת.

בדפים אלו אנו מפרסמים את 12 שנות פעילות נפלאות. חשוב להכיר תודה לכל התורמים הנפלאים המקדישים מזמנם, מרצם וכספם בקידום נושא ניקיון הארץ.
אנו ממליצים בחום לדפדף בעמודים השונים, לקבל רעיונות למעורבות אישית ולפעול איתנו למען ישראל יפה ונקייה