Clean up Israel היא תוכנית מודעות אקולוגית המוקדשת לשימור הניקיון, הגנה ושיקום הסביבה של ישראל.

כחברים בארגון "מנקים את העולם", פרוייקט סביבתי המסונף לאו"ם לאיכות הסביבה (UNEP), המטרה שלנו היא לעודד ולהעצים קהילות ויחידים לנקות, לשפץ ולשמר את הסביבה המקומית על ידי הגדרת מטרות ויעדים ברי השגה למען עתיד בר קיימא.

הארגון נוסד בשנת 2000 על ידי איש העסקים היהודי האוסטרלי פיליפ פוקסמן,  Clean Up Israel מארגנת ומקדמת יוזמות קטנות כגדולות לניקיון הסביבה בארץ.

העמותה מתקיימת בעיקר מתרומות חברי הקהילה היהודית האוסטרלית, מקום הווסדה של  . Clean Up The World 

על ידי שיתוף פעולה עם קבוצות האוכלוסייה השונות בארץ אנו מקדמים רעיונות ופעילויות להשגת שיפור מעשי פשוט ובר קיימא בסביבה עירונית, אזורי שממה, חופים ונתיבי מים.

הפעילויות שקיימנו בשנים האחרונות כוללות: קמפיינים המתמקדים בניקיונות החוף הציבורי, פרויקטים בחינוך והעלאת מודעות, פרויקטים לשיקום גינות קהילתיות ושיפור סביבתי של שכונות מצוקה.

כמו כן, פרויקטים כמו "מאמצים אזור" נועדו לעודד את הקהילות המקומיות לקחת אחריות על סביבתם הגיאוגרפית המיידית כגון חופים מקומיים, פארקים וצידי כבישים.

בתמיכתינו וקידום הרעיון בקרב האוכלוסיות השונות בארץ, הממגזרים שונים, ערבים, יהודים, צעירים ומבוגרים, חילוניים ודתיים אנו מקווים למצוא מכנה משותף של קיום ושיתוף פעולה בסביבה נקייה ומשותפת.